Lezecká stena

Poďakovanie patrí mestskej časti Bratislava – Ružinov a Nadácii VÚB

Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi v roku 2017 požiadali o finančnú dotáciu z rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava - Ružinov  a z Nadácie  VÚB. Projekt Hravo- zdravo bol  úspešný a vďaka  tomu máme na školskom  dvore  novú lezeckú stenu.

Lezecká stena  prispeje k spestreniu pohybových aktivít detí počas pobytu vonku. Dobrý pocit zo zdolania steny umocní v deťoch snahu trénovať a nevzdávať sa.  Atraktívnym spôsobom prispeje k rozvoju koordinácie pohybov rúk a nôh  a k spevneniu svalstva.

Osvojiť si základné pohybové návyky, rozvíjať pohybové schopností a kognitívne funkcie detí umožní futbalové ihrisko. Jeho vybudovanie sponzorovalo občianske združenie ZRPD Púpava.

Sprcha na školskom dvore

 


Poďakovanie patrí nadácii HB REAVIS

Ku koncu školského roka 2015/2016 pribudla na dvore našej materskej školy na Exnárovej ulici nová rozprašovacia ,,Sprcha pre deti“. Tento projekt sa zrealizoval vďaka príspevku z Nadácie HB Reavis.

Hlavným cieľom projektu bolo zabrániť nebezpečenstvu prehriatia u škôlkarov počas horúcich dní a spríjemniť im pobyt na dvore. Sprcha poskytuje nielen bezpečný spôsob osvieženia, ale zároveň skvelú zábavu pre deti a veľký zážitok.

Tešíme sa, že vďaka novej rozprašovacej sprche na našom dvore budú letné horúčavy ľahšie zvládnuteľné a deti vďaka nej zažijú s kamarátmi mnoho pekných chvíľ.


Mama zo štvrtej triedy

Tancujeme s detským tanečným súborom

Poďakovanie patrí mestskej časti
Bratislava - Ružinov

 

Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť kultúrno - spoločenské aktivity.

S veľkým nadšením sme prijali správu o pridelení finančnej dotácie, grantu, pre náš projekt Tancujeme s detským tanečným súborom Púpava.

Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým hravou formou rozvíjať a zdokonaľovať hudobno - tanečné cítenie, zdravý rast a správny psychomotorický vývin dieťaťa, stimulovať hudobno -pohybový prejav detí a kultivovať ho a v neposlednom rade využiť osvojený pohybový a hudobný materiál na prezentáciu na rôznych hudobno - tanečných vystúpeniach.

Za poskytnutý grant vo výške 1.590 € boli pre detičky MŠ zakúpené látky, potrebná galantéria, zabezpečené šitie kostýmov, 110 tričiek s logom ako aj fotoaparát s kamerou a SD kartou potrebného na zachytenie všetkých úžasných hudobno-tanečných schopností a zručností našich/Vašich detí Ružinova.

Rada by som vyjadrila v mene všetkých rodičov, detí ako aj pedagógov MŠ Exnárova obrovskú vďaku za poskytnutie peňažných prostriedkov na kultúrno-spoločenské aktivity, nakoľko detičky tým získali užasnú možnosť rozvíjať svoju tvorivosť a detskú fantáziu napríklad prestrojením sa do kostýmu a vystupovať ako niekto iný, tancovať, spievať, hrať...

Jednoducho vyjadriť tak svoje pocity, nálady, príbehy či činnosti nielen slovne ale aj pohybom, spevom či použitím ľahko ovládateľných hudobných nástrojov.   

Tie im umožňujú prežívať rytmus, rozvíjať jemnú motoriku rúk a koordináciu pohybov. Zároveň získavajú schopnosť podriadiť sa ostatným v rámci kolektívneho vystupovania, pocit zodpovednosti za spoločný výkon a schopnosť pohotovej reakcie v prípade chyby, spoločné zdieľanie úspechov, prejavovania radosti, ako aj smútku z neúspechu, čo ich učí prirodzene zvládať svoje emócie. Hudobno-tanečné aktivity môžu pozitívne ovplyvniť rozhodnutie dieťatka, ktorým  smerom sa bude uberať a či bude v budúcnosti hrať na hudobný nástroj.

My, rodičia, kladieme veľký dôraz na to, aby sa naše detičky rozvíjali a napredovali   v každej oblasti, ktoré im život ponúka, a preto by sme ich mali povzbudzovať a podporovať. Ceníme si, že aj predstavitelia mestskej časti majú záujem podporovať všestranné rozvíjanie najmladšej generácie. Ešte raz chcem za všetkých rodičov MŠ Exnárova 6 vysloviť mestskej časti Bratislava - Ružinov úprimné Ďakujeme!


Mama z 3. triedy

IKT Magic Box

Poďakovanie patrí mestskej časti
Bratislava - Ružinov

 

Rodičia združení v Občianskom združení ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 v spolupráci s pedagógmi tejto materskej školy, žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť -  vzdelávanie a sociálna oblasť.

 Veľmi sme sa potešili, keď komisia pre posudzovanie projektov vybrala aj ten náš projekt - Hráme sa a učíme s Púpavou.

Cieľom tohto  projektu bolo integrovať digitálne technológie do každodenných aktivít detí, rodinných príslušníkov a podporovať rozvoj elementárnych počítačových zručností.  Keďže technika rýchlo napreduje, snažili sme sa získať novší typ interaktívnej tabule, ktorý je mobilný, variabilný a využiteľný
vo viacerých triedach materskej školy.

Za poskytnutý grant vo výške 2.994 € bola v septembri 2016 zakúpená mobilná interaktívna tabuľa značky IKT-MAGIC BOX S1. Nadšení sme boli všetci - deti, rodičia aj učiteľky. Ja sama som sa zúčastnila viacerých prezentácií a veľmi sa mi páčilo, ako deti kreslili na tabuľu, dotvárali rôzne obrázky, precvičovali si grafomotoriku. Prostredníctvom programu Digitálne lego si rozvíjajú tvorivosť, konštruktívne myslenie. Súčasťou tejto interaktívnej tabule je množstvo ďalších výučbových programov, s ktorými sa ešte len deti budú zoznamovať. Prostredníctvom tabule sa dajú  spúšťať CD aj DVD nosiče, nahrávať zvuky s EASI – SPEAK, pozorovať  digitálnym mikroskopom EASI-SCOPE a vytvárať množstvo prezentácií.

Pre nás, rodičov, je nesmierne dôležité, aby naše deti napredovali a už v ranom veku mali možnosť rozvíjať si  technické zručnosti a získavať digitálne kompetencie. Chcem sa úprimne poďakovať mestskej časti Bratislava – Ružinov, že podporuje takéto projekty a poskytuje finančnú pomoc materským školám pre výchovu a vzdelávanie našich detí.


Mama z 2. triedy

Detský kútik

Poďakovanie patrí spoločnosti ZSE

Aj tento rok (2016) sa naša materská škola na Exnárovej ul. 6 stala úspešným žiadateľom o finančný grant z fondu firmy ZSE a.s. pre projekt Detský kútik. Na projekt sme získali sumu 600€. Túto finančnú podporu sme využili na vybudovanie variabilného detského kútika a na zakúpenie edukačného materiálu pre deti.

Cieľom projektu je skvalitnenie výučby, rozširovanie vedomostí a zručností detí. V detskom variabilnom kútiku budú mať možnosť deti manipulovať, tvoriť, riešiť, komunikovať, rozvíjať poznatky z rôznych oblastí Školského vzdelávacieho programu.

OLOmánia

        

OLOmpiáda je teraz OLOmánia  🙂

je to aj nadaľej dlhodobý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.

Hlavná myšlienka projektu: „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“
Celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Riadi sa myšlienkou – Každý účastník OLOmpiády je víťaz. Zvolený nástroj marketingovej komunikácie súťaž a forma jednotlivých podujatí, festival, výstava, exkurzia, športové podujatia zaraďuje projekt medzi jedinečné svojho druhu nielen v odvetví odpadového hospodárstva.

Cieľom projektu je prostredníctvom najmladšej generácie Bratislavčanov osloviť všetkých obyvateľov hlavného mesta. Presvedčiť ich, že o kvalite ich života a života ich potomkov nerozhodujú len politici a zákony, ale predovšetkým oni sami.


Organizátor projektu: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.

Bezpečne na cestách

Nadácia spoločnosti
Volkswagen Slovakia


 

Naša materská škola sa prostredníctvom pedagógov a ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova úspešne zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom Bezpečne na cestách. Tento grantový program je zameraný na interaktívne vyučovanie, ktoré kladie dôraz na prevenciu pred dopravnými nehodami.

Spomedzi 142 doručených návrhov z celého Slovenska, podporí Nadácia Volkswagen Slovakia 13 projektov celkovou sumou 20.000 eur. Naša materská škola ako jeden z úspešných žiadateľov získala na projekt Exnáriček Dopraváčik prisľúbenú podporu vo výške 1.833,50€.

Cieľom projektu Exnáriček Dopraváčik je viesť deti počas teoretickej a praktickej výučby dopravnej výchovy k disciplinovanosti počas pohybu na cestách a v ich blízkosti.


Mama zo 4.triedy

 

Exnárka sa hrá a vzdeláva

Poďakovanie patrí spoločnosti ZSE a.s

Naša materská škola bola, úspešným žiadateľom o grant z fondu firmy ZSE, a.s. pre projekt „Exnárka sa hrá a vzdeláva“ a získala podporu v sume 600 EUR. Z tejto sumy materská škola zakúpila notebook, tlačiareň a príslušenstvo. Nový notebook bude využívať edukačné softvéry na interaktívnej tabuli.

Cieľom projektu je prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie vedomostí a zručností v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti. Podporuje aktívne učenie sa detí prostredníctvom digitálnych technológií a interaktívnej tabuli vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy. Zároveň bude viesť deti k osvojeniu a rozvíjaniu ich motorických zručností.


Mama zo 4. triedy

Náš altánok

Poďakovanie patrí mestskej časti Bratislava - Ružinov

Občianske združenie Púpava a pedagógovia MŠ Exnárova 6 požiadali o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov a dobrá vec sa podarila. Všetci sa tešíme, že sa našim deťom na školskom dvore vytvorí nový priestor v prírode. Jeho celoročné využitie aj v prípade nepriaznivého počasia bude veľkým prínosom. Môže byť miestom pracovných aktivít, spoločenských hier, výstav alebo na relax.

Altánok bude slúžiť aj k stretnutiam rodičov a starých rodičov pri rôznych príležitostiach. Spoločné tvorivé dielničky, či posedenia môžu byť príjemným a zmysluplne stráveným časom s našimi deťmi. Na zakúpenie altánku, montáž, vybavenie a všetkého, čo je k nemu potrebné, bol poskytnutý grant vo výške 5 000€. Predpokladaný začiatok realizácie je jún 2014 a ukončenie prác sa predpokladá na začiatok novembra 2014.

Nový altánok bude určite pozitívnym spestrením pobytu detí v materskej škole, ktorý pomôže upevniť
a rozvíjať naše vzťahy a uľahčí prácu pani učiteľkám.
P.S. Altánok už stojí na svojom mieste, deti sa z neho tešia, spríjemňuje im oddych v tieto upršané dni.


Mama z 5. triedy