Doplnkové aktivity

Okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa umožníme vašim deťom absolvovať nadštandardné aktivity v priestoroch našej školy.

Anglický jazyk​

Ak chcete svojmu dieťaťu otvoriť brány sveta dokorán, máte na to najlepšiu príležitosť.
Dajte deti na jazyky už počas dochádzky do materskej školy.

Čím je dieťa mladšie, tým ma lepšiu schopnosť naučiť sa základy cudzieho jazyka prirodzeným spôsobom. Hrou, spevom, tancom, básničkami, riekankami. Vaše deti aj takouto formou pripravíme, aby dosiahli istý stupeň bilingvizmu, pri vstupe do základnej školy.

Výtvarný krúžok

Rozvíja elementárne výtvarné schopnosti detí a kladný vzťah k výtvarnému umeniu.
Deti si postupne osvojujú rôzne výtvarné techniky pracovné a hygienické návyky pri práci s farbami a iným výtvarným materiálom.

Zdokonaľujú si správne držanie farbičiek, štetca, uhlíka, kriedy. Deti sú aktívne a veľmi rady pracujú s novými výtvarnými materiálmi.

Tanečný krúžok

Je zameraný na tanečnú prípravu a vedie ho lektorka z SZUŠ Prokofievova 5 Bratislava. Pravidelne, hravou formou – pohybom v priestore, pohybovými hrami so spevom, rytmickými cvičeniami, pohybovou skladbou sa u detí rozvíjajú pohybové schopnosti a zároveň si osvojujú aj nové pohybové lokomócie, rytmické cítenie a elementárne tanečné kroky.

Základná pohybová príprava​

Cieľmi základnej pohybovej prípravy je zlepšenie správneho držania tela,  rozvíjanie sily, rýchlosti, obratnosti, vytrvalosti, psychickej odolnosti a discipliny.

Cieľavedomé a trpezlivé vedenie dieťaťa k telesným cvičeniam je zárukou, že si postupne túto formu činnosti obľúbi.  Pre svoju príťažlivosť , kolektívnosť a súťaživosť sa stane športovanie vášňou. Prevádza sa pomocou základov atletiky, gymnastiky, úpolov (pády, preťahy, pretlaky…)

Šachový krúžok​

Hlavným cieľom je umožniť deťom, aby pomocou hry všestranne rozvíjali svoje schopnosti, ktoré ďalej uplatnia pri vstupe do školy, ale aj vo svojom živote.

Šach je kráľovská hra, pri ktorej sa rozvíja mozog, pamäť, sústredenosť,treba preukázať logické a taktické zručnosti.

Na šachovnici začínajú spoločné prvé ťahy, spoznávanie a pomenovanie šachových figúrok. Vysvetľovanie, ako sa jednotlivé figúrky ťahajú, ako bojujú dve armády bielych a čiernych figúrok proti sebe.

Futbalový krúžok​

Cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite.  V základnej futbalovej príprave sa deti naučia základné futbalové zručnosti( prihrávanie lopty, vedenie lopty) a základom teamovej hry (vzájomná pomoc, spolupatričnosť a ohľaduplnosť).