Doplnkové aktivity

Okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa, umožníme vašim deťom absolvovať nadštandardné aktivity,
organizované priamo v priestoroch našej školy, vedené profesionálnymi pedagógmi.

 

Anglický jazyk

Dajte deti na jazyky už počas dochádzky do materskej školy. Čím je dieťa mladšie, tým ma lepšiu schopnosť naučiť sa základy cudzieho jazyka jemu prirodzeným, hravým spôsobom…

Výtvarný krúžok

Rozvíja elementárne výtvarné schopnosti detí a kladný vzťah k výtvarnému umeniu. Deti si osvojujú rôzne výtvarné techniky, zdokonaľujú si správne držanie farbičiek, štetca, uhlíka, kriedy…

Tanečný krúžok

Je zameraný na tanečnú prípravu a vedie ho skúsená lektorka. Pravidelne, hravou formou u detí rozvíja pohybové schopnosti. Deti si osvojujú rytmické cítenie a elementárne tanečné kroky…
 
 

Tanečný súbor „Púpava“

Hlavným cieľom tanečného súboru je rozvíjanie základných lokomočných pohybov v hudobnom rytme. Zároveň aj zdokonaľovanie fyzického, rytmického, tanečného a hudobného cítenia…

Futbal

V základnej futbalovej príprave sa deti naučia základné futbalové zručnosti (prihrávanie lopty, vedenie lopty) a základom teamovej hry (vzájomná pomoc, spolupatričnosť a ohľaduplnosť)…

Základná pohybová príprava

Cieľom je zlepšenie správneho držania tela, rozvíjanie sily, rýchlosti, obratnosti, vytrvalosti, psychickej odolnosti a disciplíny. Prevádza sa pomocou základov atletiky, gymnastiky, úpolov…