Rada školy

Informácie o pôsobení „Rady školy“ v materskej škole Exnárova 6, Bratislava

Zloženie Rady školy MŠ Exnárova

Zákonní zástupcovia:
Predsedníčka : MUDr. Eliška Kunzová
Podpredsedníčka : M.A. Beata Zalubel
Člen: Ing. Kamila Solíková, MBA 
Člen: Denisa Masaryková
 
Pedagogickí zamestnanci:
Člen: Zuzana Gombárová
Člen: Zuzana Rantová
 
Nepedagogický zamestnanec:
Člen: Silvia Kičinová 
 
Za zriaďovateľa:
Člen: Mgr. Peter Herceg
Člen: JUDr. Matúš Mehéš
Člen: PhDr. Jana Poláčiková
Člen: Mgr. Martin Ferák