Združenie Púpava

Združenie vzniklo ako dobrovoľné záujmové zoskupenie rodičov a priateľov detí a pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej a bezodplatnej činnosti svojich členov. Vytvára podmienky pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho programu detí v predškolskom veku.

Ciele združenia

 • zabezpečiť otvorenosť všetkým generáciám pri podpore výchovného a vzdelávacieho procesu detí predškolského veku
 • podporovať všestranný harmonický rozvoj detskej osobnosti predškolského veku
 • vytvoriť z predškolského zariadenia miesto, kde získajú deti prostredníctvom vzdelávacieho procesu kvalitatívnu a kvantitatívnu prípravu pre svoj ďalší osobný rast
 • finančnými prostriedkami podporovať realizáciu metodického plánu činností vzdelávacieho procesu detí, ako aj zabezpečovať kultúrne, vzdelávacie podujatia a pomôcky pre prácu pedagogických pracovníkov
 • organizovať, zabezpečovať predajné trhy predmetov a prác, ktoré sú výsledkom tvorivosti detí
 • zabezpečiť čiastočné krytie výdavkov a celkovú podporu činnosti pracoviska

Majetok združenia je tvorený :

 • z členských príspevkov, z vlastnej činnosti
 • z darov od právnických a fyzických osôb
 • z účelových fondov
 • z príspevkov z verejného sektora
 • z výnosov predajných trhov organizovaných združením
 • z výnosov z do bročinných akcií, zo zbierok a podobne

Zloženie výboru ZRPD:​

 • Predseda: Denisa Masaryková
 • Hospodár: Michaela Hupková
 • Členovia: Ing.Xénia Droščak Krajčovičová, Ing.Juliana Galiková, Ing. Ivana Pavučková, Bc.Zuzana Knězek,  Beáta Zalubel
OZ ZRPD PÚPAVA - príspevok občianske združenie

IBAN
SK 93 0200 0000 0000 3953 9062
ČIASTKA
65,00 EUR
Referencie platiteľa: 
Uveďte meno a priezvisko dieťaťa (triedu)

Ako nakladáme s finančnými prostriedkami

Vážení rodičia,
radi by sme Vás priebežne informovali o tom, ako OZ Púpava nakladá s finančnými prostriedkami, ktoré mu poskytli rodičia detí z príspevkov za dieťa a tiež subjekty, ktoré mu poskytli 2 % podiel dane z príjmov. Aktuálne prebehne zverejnenie účelu použitých prostriedkov v Obchodnom vestníku.

Zároveň sa chceme všetkým darcom poďakovať a vyjadriť presvedčenie, že prostriedky boli využité čo najefektívnejšie.

Pri nakladaní s finančnými prostriedkami kladieme dôraz na nákup aktivít pre deti, ktoré môžu využiť na školskom dvore a podporiť tak ich pohyb na čerstvom vzduchu a na zabezpečenie pomôcok na podporu ich tvorivosti (tvorivé dielne, vzdelávacie programy a pomôcky).

Projekty v réžií obč. združenia a financované z Občianskeho združenie PÚPAVA nájdete v kategórii článkov (tématický celok) „Občianske združenie“ alebo „Projekty“

Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami