Občianske združenie Púpava

Združenie vzniklo ako dobrovoľné záujmové zoskupenie rodičov a priateľov detí a pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej a bezodplatnej činnosti svojich členov. Vytvára podmienky pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho programu detí v predškolskom veku.

Ciele združenia

 • zabezpečiť otvorenosť všetkým generáciám pri podpore výchovného a vzdelávacieho procesu detí predškolského veku
 • podporovať všestranný harmonický rozvoj detskej osobnosti predškolského veku
 • vytvoriť z predškolského zariadenia miesto, kde získajú deti prostredníctvom vzdelávacieho procesu kvalitatívnu a kvantitatívnu prípravu pre svoj ďalší osobný rast
 • finančnými prostriedkami podporovať realizáciu metodického plánu činností vzdelávacieho procesu detí, ako aj zabezpečovať kultúrne, vzdelávacie podujatia a pomôcky pre prácu pedagogických pracovníkov
 • organizovať, zabezpečovať predajné trhy predmetov a prác, ktoré sú výsledkom tvorivosti detí
 • zabezpečiť čiastočné krytie výdavkov a celkovú podporu činnosti pracoviska

Majetok združenia je tvorený :

 • z členských príspevkov, z vlastnej činnosti
 • z darov od právnických a fyzických osôb
 • z účelových fondov
 • z príspevkov z verejného sektora
 • z výnosov predajných trhov organizovaných združením
 • z výnosov z do bročinných akcií, zo zbierok a podobne

Zloženie výboru ZRPD:​

Predseda: Denisa Masaryková
Podpredseda:
M.A. Beata Zalubel
Hospodár: Michaela Hupková

Členovia / Zástupcovia tried:
1.trieda – Laura Nádaská PhD., 2.trieda – Juraj Mariani, 3.trieda – JUDr. Andrea Švecová, 4.trieda – M.A. Beata Zalubel, 5.trieda – Michaela Hupková, 6.trieda – Ing.Xénia Droščak Krajčovičová, 7.trieda – Denisa Masaryková

Občianske Združenie Púpava - Príspevok

IBAN
SK 93 0200 0000 0000 3953 9062
ČIASTKA HRADENÁ POLROČNE (6 mesiacov)
1. dieťa – 65,00 EUR / 2. dieťa – 35,00 EUR
Referencie platiteľa: 
Uveďte meno a priezvisko dieťaťa (triedu)

Ako nakladáme s finančnými prostriedkami

Vážení rodičia,
radi by sme Vás priebežne informovali o tom, ako OZ Púpava nakladá s finančnými prostriedkami, ktoré mu poskytli rodičia detí z príspevkov za dieťa a tiež subjekty, ktoré mu poskytli 2 % podiel dane z príjmov. Aktuálne prebehne zverejnenie účelu použitých prostriedkov v Obchodnom vestníku.

Zároveň sa chceme všetkým darcom poďakovať a vyjadriť presvedčenie, že prostriedky boli využité čo najefektívnejšie.

Pri nakladaní s finančnými prostriedkami kladieme dôraz na nákup aktivít pre deti, ktoré môžu využiť na školskom dvore a podporiť tak ich pohyb na čerstvom vzduchu a na zabezpečenie pomôcok na podporu ich tvorivosti (tvorivé dielne, vzdelávacie programy a pomôcky).

Projekty v réžií obč. združenia a financované z Občianskeho združenie PÚPAVA nájdete v kategórii článkov (tématický celok) „Občianske združenie“ alebo „Projekty“

Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami

Špeciálna strava v našej škôlke

Vážení rodičia budúcich prváčikov, ale aj tí ktorých deti už našu MŠ navštevujú.
Ako určite viete, naša materská škola je jediná v Ružinove, ktorá je určená pre deti so zdravotnými problémami, ktoré vyžadujú diétne stravovanie, preto je týchto pár riadkov určených predovšetkým vám.

Primárne sa jedná o deti s diabetom, celiakiou a intoleranciou prípadne alergiou na mlieko. Pri tejto intolerancií alebo alergií potrebujeme vedieť zložku, s ktorou má dieťa problém, či je to kazeín, alebo laktóza.

Po konzultácií so mnou (Zuzana Slámová) sme ale pripravení vyhovieť aj deťom s inými intoleranciami alebo alergiami. Vo všetkých prípadoch je nutné doložiť potvrdenie od odborného lekára.

Diétnu a špeciálnu stravu pripravuje pani kuchárka Valika Hupková, ktorá sa venuje výhradne príprave tejto stravy, má na to patričné znalosti a skúsenosti. 

Z tohto dôvodu by som vás chcela dôrazne požiadať, aby ste akúkoľvek zmenu zdravotného stavu dieťaťa, alebo nutné ďalšie úpravy a zmeny v príprave stravy konzultovali výhradne so mnou, alebo s pani hlavnou kuchárkou Valikou Hupkovou, prípadne s pani Kristínou Hupkovou, ktorá jej asistuje pri príprave špeciálnej stravy a má tiež patričné znalosti. S nikým iným diétne stravovanie nekonzultujte !!!

Je to vo vašom vlastnom záujme a predovšetkým v záujme zdravia vášho dieťaťa.

Ostatné pracovníčky sú šikovné, ale pripravujú stravu pre zdravé deti, nemajú vedomosti a oprávnenie pripravovať špeciálnu stravu.

Ak budete sledovať jedálny lístok, určite si všimnete, že sú deťom podávané zdanlivo rovnaké jedlá.
Chcem vás ubezpečiť, že všetky diétne jedlá sú pripravované zvlášť s dodržaním technologického postupu, výberu vhodných surovín a v prípade diabetu aj ich presným navážením.

V našej MŠ zabezpečujeme diétne stravovanie. Podávanie inzulínu si každý rodič musí zabezpečiť sám a je na jeho zodpovednosti oznámiť podľa aktuálnej hladiny glykémie  množstvo podanej prílohy.

Zuzana Slámová – vedúca stravovacej prevádzky
Valéria Hupková – hlavná kuchárka a príprava diétnej a špeciálnej stravy
Kristína Hupková – asistencia pri príprave diétnej a špeciálnej stravy

Martina Uhrínková – kuchárka, príprava ostatnej stravy
Alexandra Liseková – pomocná sila
Andrea Hupková – pomocná sila

Predstavujeme

Materská škola pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím Drotárska cesta 48, Bratislava

Materská škola poskytuje vzdelanie deťom so sluchovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a deťom s viacnásobným postihnutím. Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných materských školách. Read more