Predstavujeme

Materská škola pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím Drotárska cesta 48, Bratislava

Materská škola poskytuje vzdelanie deťom so sluchovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a deťom s viacnásobným postihnutím.
Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných materských školách.
Špecifikami materskej školy sú posilnenie logopedickej starostlivosti, individuálny prístup, triedy pre 6 – 8 detí, prvky Montessori pedagogiky, canisterapia, podporný terapeutický program a partnerský prístup.

Kontakt

Tel.: 02/ 62 80 12 05, alebo 02/ 62 80 12 07
E-mail: zsidrotarska@zsidrotarska.sk
www.zsidrotarska.sk