Školský poriadok

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 56/2020, v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a Zákonníka práce, v znení VZN MČ BA – Ružinov č. 21/2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ a s prihliadnutím na špecifické podmienky MŠ.