Prerušenie prevádzky

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Ružinov v súlade s ustanovením § 150.a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v nasledovných dňoch mesiaca december 2022 a január 2023:  23. december 2022 až 5. január 2023

Originálny dokument

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Milí rodičia,
naša materská škola sa už štvrtý rok zapája do nádherného projektu
“KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?”
Preto potešme spolu i tieto Vianoce neznáme babičky a deduškov v domove dôchodcov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci nielen ich, ale aj Vás. Často je to jediný darček, ktorý dostanú. Termín prebiehajúcej akcie : 23.11.2022 – 2.12.2022

Krabičky či maličkosť do krabičky prosíme odovzdať triednym učiteľkám.

Podroné informácie o akcii nájdete na stránke projektu: www.kolkolasky.sk
Ďakujeme

Automatické notifikácie

Milí rodičia,  využite službu automatických notifikácií na web stránke, získate okamžité upozornenie na nové oznamy, články a dôležité informácie uverejnené na web stránke MŠ Exnárova.

Stačí zapnúť oznámenia kliknutím na zelený zvonček v ľavom dolnom rohu web stránky a povoliť vo svojom webovom prehliadači odber noviniek.

Ďakujeme
Admin + MŠ Exnárova

Zoznam prijatých detí v škol.roku 2022/2023.

Z O Z N A M   D E T Í  prijatých  k 1. 9. 2022

V znení § 6 ods. 6 VZN č. 2/ 2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov zverejňujem zoznam novoprijatých detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023:

zoznam v PDF

Dotácia na stravu – informácie

Informácia pre rodičov detí MŠ a odídencov z Ukrajiny s nárokom na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.

V termíne do 20. júla 2022 pošlite na dole uvedený mailový kontakt informáciu, že si chcete od 1.9.2022 uplatniť nárok na dotáciu na stravu.

Nutné je zaslať vyplnené čestné vyhlásenie o neuplatňovaní si zvýšeného daňového bonusu (v prílohe), adresu pobytu a rodné číslo.
V prípade, že je dieťa (zo Slovenska aj z Ukrajiny) z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima, je nutné zaslať aj potvrdenie o tejto skutočnosti.

Prosíme rodičov, aby uviedli aj materskú školu, ktorú dieťa bude od septembra navštevovať.

Zároveň je nutné zaslať aj mailový a telefonický kontakt na rodičov.

Ak do určeného termínu rodičia tak neurobia, nebudú mať dotáciu od septembra, ale až od októbra 2022.


Pre priznanie dotácie musia byť splnené podmienky:

 1. deti do 6 rokov, ktoré sú predškoláci v MŠ, majú nárok bez ohľadu na to, či si rodičia uplatňujú daňový bonus alebo sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 2. deti, ktoré nie sú predškoláci v MŠ, majú nárok len v prípade, že sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 3. deti nad 6 rokov v MŠ len v prípade, že si rodičia neuplatňujú zvýšený daňový bonus alebo sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 4. deti ZŠ len v prípade, že sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 5. deti ZŠ len v prípade, že si rodičia neuplatňujú zvýšený daňový bonus.

Všetky tieto podmienky platia aj pre deti Ukrajincov – deti s osobitnou ochranou.

Kontakt:   maria.navratilova@ruzinov.sk


Príloha:

 Čestné vyhlásenie

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie 2022/2023

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Exnárova 6, 821 03 Bratislava

Riaditeľka Materskej školy  Exnárova 6, informuje v zmysle § 59 ods. 3 NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy od školského roka 2022/2023

budú prijímane v dňoch od 2.mája 2022 – do 6.mája 2022

Spôsob:

 • bez osobnej prítomnosti dieťaťa, len zákonný zástupca
 • žiadosti o prijatie posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky
 • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie:
 • možnosť kontaktovať materskú školu telefonicky (+421 903 409 586) a tá poskytne potrebné informácie alebo možnosť osobne prevziať žiadosť o prijatie a podať ju v stanovených dňoch /priniesť k nahliadnutiu občiansky preukaz zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa/
  2. mája 2022 – 6. mája 2022 v čase od 8.00 – 16.00 hod v MŠ, Exnárova 6, Bratislava
 • zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na našom webovom sídle ms-exnarova.sk v termíne
od 2. mája 2022. 7:00 hod. do 6.mája 2022 17:00 hod.
 • podpisovanie žiadostí, overenie pravdivosti poskytnutých údajov, /prinesie zákonný zástupca najneskôr pred nástupom do MŠ/; pokiaľ to situácia umožní, zákonní zástupcovia budú vyzvaní k overeniu údajov do času vydania rozhodnutia, t. j. 30. júna 2022 s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-pandemických opatrení (v upravenom priestore MŠ, dezinfekcia rúk, respirátor)
 • potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast prinesie zákonný zástupca na vyzvanie riaditeľky MŠ
Elektronická prihláška – kliknite tu


Žiadosť musí obsahovať:
meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30. júna 2022.


Prijímanie detí
na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej povinnou prílohou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak zákonní zástupcovia žiadajú o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti predložia vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinnej školskej dochádzky vydá riaditeľka materskej školy v prípade, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a na základe písomného súhlasu zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Do materskej školy sa prijímajú deti v nadväznosti na možnú kapacitu materskej školy od nasledujúceho školského roka alebo priebežne. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove a webe materskej školy a inom verejne dostupnom mieste. Podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní.


Podmienky prijímania detí
na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

V zmysle platnej legislatívy bude na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímané:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku k 31. 8. 2022
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu
 • deti so špeciálnymi stravovacími potrebami (potvrdené odborným lekárom)

V prípade, že počet žiadostí o prijatie do materskej školy bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy, bude prijaté dieťa:

 • od 3 – 6 rokov veku od najstaršieho po naplnenie kapacity materskej školy
 • spĺňajúce základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti

  PRÍLOHY

Všeobecné záväzné nariadenie MČ Ružinov

Vzor žiadosti na predprimárne vzdelávanie

Oznam pre rodičov predškolákov

Komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti

Vážení rodičia,
v prípade záujmu o komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa, sa môžete začať objednávať na mailovej adrese: sarikova@cpppapba2.sk, kde následne dostanete pridelený termín s podmienkami vyšetrenia. Vyšetrenie bude prebiehať v malej skupinke detí v našom zariadení CPPPaP Nevädzová 7 v súlade s aktuálnymi preventívnymi opatreniami. Read more

2% z daní 2022 ZRPD Púpava

Darujte nám 2 % z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia našej škôlky,
Chceli by sme Vám veľmi poďakovať za každoročné poukazovanie 2% z Vašich daní.

Vďaka Vám sa nám v roku 2021 podarilo zakúpiť:

* Rúčkovadlo   * Lanová pyramída

 

 

 

 

 

 

 


V roku 2022 by sme radi finančné prostriedky použili hlavne na:

Inštaláciu plachty proti slnku nad pieskoviskom.
Plachta chráni pred UV žiarením a je kotvená na oceľové stĺpy.

Zdroj: FB Ružinovský podnik. Fotka je ilustračná, z pieskoviska na Miletičovej ulici.

 


Kam poukázať 2% pre OZ PÚPAVA:

Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov detí PÚPAVA
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30795605
Adresa: Exnárová 6, 821 03 Bratislava

 


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

• Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30.4. pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Prípadne tlačivá doručte nám a my ich za Vás pošleme príslušnému daňovému úradu).

• Ak si robíte daňové priznanie (PO, FO):

Údaje organizácie: Združenie rodičov a priateľov detí PÚPAVA
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Exnárová 6, 821 03 Bratislava
IČO: 30795605

Tlačivo na poukázanie dane:  PDF súbor


Viac informácií a tlačivá: www.rozhodni.sk

 

Depistáž školskej spôsobilosti 13.01.2022

Vážení rodičia budúcich predškolákov,

plánujeme realizovať v materských školách depistáž školskej spôsobilosti v súčinnosti s epidemiologickými opatreniami COVID-19. Žiaľ vzhľadom k situácií nie je možné z našej strany realizovať celoplošné vyšetrenie, preto odporúčame prihlasovať deti, ktoré vykazujú významné ťažkosti vo vývine v súvislosti s budúcim nástupom do školy.

Čítať ďalej
OD 23.DECEMBRA 2022 - DO 5.JANUÁRA 2023
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
OD 23.DECEMBRA 2022 DO 5.JANUÁRA 2023