Príspevok pre ružinovské rodiny v núdzi

Aj tento rok mestská časť Ružinov podporí ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi vianočným príspevkom, a to na základe ich písomnej žiadosti.
V zmysle platného VZN č. 32/2021 osobou oprávnenou na poskytnutie vianočného
príspevku sú rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom na území mestskej časti
Ružinov posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi podľa § 4 ods. 1 a 2 tohto nariadenia
alebo v náhlej núdzi podľa § 6 ods. 3 tohto nariadenia.

Výška príspevku:

Rodina s 1 dieťaťom 150 EUR
Rodina s 2 deťmi 170 EUR
Rodina s viac ako 2 deťmi 200 EUR

Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny v náhlej núdzi,  ktorým v  roku 2022 už bola
poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok vianočný finančný príspevok
bude  vo výške 80  EUR.

Spolu   so  žiadosťou  o  priznanie vianočného príspevku  je oprávnená  osoba povinná
priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia
vianočného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou
v hmotnej núdzi.

Záujemcovia si môžu podať žiadosť najneskôr do 15. 11. 2023 priamo na Miestnom
úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21. Žiadosť  na  tento príspevok je zverejnená na
webovej stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si  ju  môžu  rodičia
vyzdvihnúť  priamo  na prvom   kontakte  miestneho úradu.

Bližšie informácie:
t. č. 02/48 28 44 51 alebo 02/48 28 44 04 alebo osobne na referáte sociálnych služieb