Oznámenie o prerušení prevádzky materských škôl

Mestská časť Bratislava – Ružinov v zmysle ustanovenia § 150 a odst. 1. zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z.z. o materskej škole prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov v mesiaci december 2022 a január 2023 nasledovne: Read more

Chcete dať dieťa do školy skôr?

Chcete dať dieťa do školy skôr?

Ak chcete zapísať do školy vaše dieťa napriek tomu, že ešte nemalo 6 rokov veku, je to možné. Napríklad má 6 rokov až v októbri….

Podľa § 60 ods. 1 školského zákona, druhá veta:
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Read more