Tancujeme s detským tanečným súborom

Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť kultúrno – spoločenské aktivity.

Poďakovanie patrí mestskej časti Bratislava - Ružinov

S veľkým nadšením sme prijali správu o pridelení finančnej dotácie, grantu, pre náš projekt Tancujeme s detským tanečným súborom Púpava.

Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým hravou formou rozvíjať a zdokonaľovať hudobno – tanečné cítenie, zdravý rast a správny psychomotorický vývin dieťaťa, stimulovať hudobno -pohybový prejav detí a kultivovať ho a v neposlednom rade využiť osvojený pohybový a hudobný materiál na prezentáciu na rôznych hudobno – tanečných vystúpeniach.

Za poskytnutý grant vo výške 1.590 € boli pre detičky MŠ zakúpené látky, potrebná galantéria, zabezpečené šitie kostýmov, 110 tričiek s logom ako aj fotoaparát s kamerou a SD kartou potrebného na zachytenie všetkých úžasných hudobno-tanečných schopností a zručností našich/Vašich detí Ružinova.

Rada by som vyjadrila v mene všetkých rodičov, detí ako aj pedagógov MŠ Exnárova obrovskú vďaku za poskytnutie peňažných prostriedkov na kultúrno-spoločenské aktivity, nakoľko detičky tým získali užasnú možnosť rozvíjať svoju tvorivosť a detskú fantáziu napríklad prestrojením sa do kostýmu a vystupovať ako niekto iný, tancovať, spievať, hrať…

Jednoducho vyjadriť tak svoje pocity, nálady, príbehy či činnosti nielen slovne ale aj pohybom, spevom či použitím ľahko ovládateľných hudobných nástrojov.

Tie im umožňujú prežívať rytmus, rozvíjať jemnú motoriku rúk a koordináciu pohybov. Zároveň získavajú schopnosť podriadiť sa ostatným v rámci kolektívneho vystupovania, pocit zodpovednosti za spoločný výkon a schopnosť pohotovej reakcie v prípade chyby, spoločné zdieľanie úspechov, prejavovania radosti, ako aj smútku z neúspechu, čo ich učí prirodzene zvládať svoje emócie.
Hudobno-tanečné aktivity môžu pozitívne ovplyvniť rozhodnutie dieťatka, ktorým  smerom sa bude uberať a či bude v budúcnosti hrať na hudobný nástroj.

My, rodičia, kladieme veľký dôraz na to, aby sa naše detičky rozvíjali a napredovali   v každej oblasti, ktoré im život ponúka, a preto by sme ich mali povzbudzovať a podporovať. Ceníme si, že aj predstavitelia mestskej časti majú záujem podporovať všestranné rozvíjanie najmladšej generácie. Ešte raz chcem za všetkých rodičov MŠ Exnárova 6 vysloviť mestskej časti Bratislava – Ružinov úprimné Ďakujeme!