IKT Magic Box

Rodičia združení v Občianskom združení ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 v spolupráci s pedagógmi tejto materskej školy, žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť –  vzdelávanie a sociálna oblasť.

Poďakovanie patrí mestskej časti Bratislava - Ružinov

Veľmi sme sa potešili, keď komisia pre posudzovanie projektov vybrala aj ten náš projekt – Hráme sa a učíme s Púpavou.

Cieľom tohto  projektu bolo integrovať digitálne technológie do každodenných aktivít detí, rodinných príslušníkov a podporovať rozvoj elementárnych počítačových zručností.  Keďže technika rýchlo napreduje, snažili sme sa získať novší typ interaktívnej tabule, ktorý je mobilný, variabilný a využiteľný vo viacerých triedach materskej školy.

Za poskytnutý grant vo výške 2.994 € bola v septembri 2016 zakúpená mobilná interaktívna tabuľa značky IKT-MAGIC BOX S1. Nadšení sme boli všetci – deti, rodičia aj učiteľky. Ja sama som sa zúčastnila viacerých prezentácií a veľmi sa mi páčilo, ako deti kreslili na tabuľu, dotvárali rôzne obrázky, precvičovali si grafomotoriku.

Prostredníctvom programu Digitálne lego si rozvíjajú tvorivosť, konštruktívne myslenie. Súčasťou tejto interaktívnej tabule je množstvo ďalších výučbových programov, s ktorými sa ešte len deti budú zoznamovať. Prostredníctvom tabule sa dajú  spúšťať CD aj DVD nosiče, nahrávať zvuky s EASI – SPEAK, pozorovať  digitálnym mikroskopom EASI-SCOPE a vytvárať množstvo prezentácií.

Pre nás, rodičov, je nesmierne dôležité, aby naše deti napredovali a už v ranom veku mali možnosť rozvíjať si  technické zručnosti a získavať digitálne kompetencie. Chcem sa úprimne poďakovať mestskej časti Bratislava – Ružinov, že podporuje takéto projekty a poskytuje finančnú pomoc materským školám pre výchovu a vzdelávanie našich detí.