Chcete dať dieťa do školy skôr?

Ak chcete zapísať do školy vaše dieťa napriek tomu, že ešte nemalo 6 rokov veku, je to možné. Napríklad má 6 rokov až v októbri….

Podľa § 60 ods. 1 školského zákona, druhá veta:
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Je VŠAK potrebné:
požiadať písomne riaditeľa ZŠ o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a súčasne priložiť:

  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (odkonzultujte si to s nimi)
  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.