Odklad do školy 2022 – ako vybaviť?

Nie ste si istý, či dieťa dať už do školy alebo nie?
Podľa poslednej novely školského zákona je odklad ako poznáme zrušený.
Aký je teda postup, ak chcete dieťaťu odložiť nástup do školy?

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené.

Ako sa bude postupovať,  ak by ste chceli dať dieťaťu odklad do školy?

Požiadate riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Takže je potrebná písomná žiadosť, ktorú adresujete riaditeľke škôlky. Označíte ju Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Priložíte:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomný súhlas pediatra
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ako prvý krok, teda potrebujete získat písomné stanovisko od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Pozor, na zápis do 1.ročníka ZŠ idete aj tak

Na tomto mieste chcem upozorniť, že i keď sa rozhodnete dať dieťaťu „odklad“ do školy, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka základnej školy.

  • 19 školského zákona: Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

Prílohy:
Informovaný súhlas (PDF)
Súhlas všeobecného lekára (PDF)


  1. januára 2022b / JUDr. Mária Dvončová/ Aktuality pre rodičovBLOGŠkôlkar a školák