Odklad do školy – ako ho vybaviť?

 

Zákonný zástupca dieťaťa nežiada oficiálnou žiadosťou  o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľku materskej školy.

Ako prvý krok potrebuje získať písomné stanovisko od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Následne ho predloží riaditeľke materskej školy spolu s ďalšími tlačivami.

Tlačivá, ktoré potrebujete:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomný súhlas pediatra (príloha 1)
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.(príloha 2)

Riaditeľka materskej školy na základe tlačív  vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania najneskôr 31. augusta, ktorý predchádza začiatku nového školského roku.

(Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.)


Na zápis do 1.ročníka ZŠ idete aj tak

Ak sa rozhodnete dať dieťaťu „odklad“ do školy, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka základnej školy.

  • 19 školského zákona: Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, je povinný o tejto skutočnosti informovať aj riaditeľa základnej školy, do ktorej dieťa zapísal.

Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží príslušnej základnej škole fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka ZŠ


Prílohy:
1. Informovaný súhlas (PDF)

2. Súhlas všeobecného lekára (PDF)