Pomáhame ujovi horárovi

Človek a príroda: Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše – lesná zver.
Veková skupina 5 – 6 rokov

Zadanie:

1.Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.
2.Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.                                                         

Jazyk a kultúra:   Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok.
Umenie a kultúra – výtvarná výchova: Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

Pozri si s rodičmi nasledujúce video:

Otázky:

  1. Vymenuj 6 lesných zvierat, ktoré sú vo videu.
  2. Ako sa pohybuje v prírode medveď a veverička?
  3. Povedz, ktoré lesné zviera má srsť a ktoré perie?
  4. Ktoré lesné zvieratká v zime spia?
  5. Kto pomáha zvieratám, keď si nenájdu potravu v zime?
  6. Vieš, čo im prinesie? 

Poskladaj z plošných geometrických útvarov nejaké lesné zviera a pomenuj ho.
Môžeš použiť farebný papier.

Úloha: Nalep zvieratko na papier, dokresli alebo domaľuj ho podľa fantázie.

Pracovný list

 

 

 

Vypracovali: Zuzana Rantová, Mariana Samko