Sociálno-emocionálny rozvoj detí

Program „Druhý krok“
Milí rodičia, v našej MŠ prebieha preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí.
Prostredníctvom vyškolených pedagógov sa deti učia byť empatickými, vcítiť sa do situácie druhého, dobre komunikovať s ostatnými, riešiť konflikty, neubližovať iným.

 Základné ciele programu „DRUHÝ KROK“: 

  • Rozvíjať empatiu u detí – vedieť pochopiť svoje emócie e vedieť o nich rozprávať je u detí prvým krokom k pochopeniu pocitov iných a vcítenie sa do ich prežívanej situácie
  • Znížiť agresiu a agresivitu na školách – tomuto negatívnemu trendu sa snažíme zabrániť práve prácou s deťmi, ich emóciami, sociálnymi kompetenciami a morálne správnym riešením konfliktov
  • Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam v školách – rozvíjať u detí v predškolskom veku ich toleranciu k fyzickým, psychickým, aj sociálnym odlišnostiam a podchytiť intoleranciu k odlišnostiam už v začiatkoch
  • Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny
  • Prevencia – čím skôr začneme s deťmi pracovať, tým skôr potlačíme či úplne zabránime negatívnemu spoločenskému správaniu na školách a podporíme ich zdravý rozvoj osobnosti.

Viac na: web stránka