Príspevky a platby v materskej škole

Príspevky je nutné uhrádzať tak, aby vždy najneskôr k 5.dňu v mesiaci boli pripísané na číslo účtu.
V prípade, že poplatky v danom mesiaci nebudú uhradené, bude až do uhradenia dieťaťu pozastavená dochádzka do MŠ. Ako doplňujúci údaj nezabudnite uviesť meno a priezvisko dieťaťa (trieda).

ŠKOLNÉ - príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

IBAN
SK 14 0200 0000 0035 5693 2659
ČIASTKA
75,00 EUR
VARIABILNÝ SYMBOL
Rodné číslo dieťaťa bez lomítka
Referencie platiteľa: 
Uveďte meno a priezvisko dieťaťa (triedu)

Stravné + réžia za mesiac

IBAN
SK 74 0200 0000 0035 5700 9858
ČIASTKA
2,30 EUR za deň + 16,00 EUR za mesiac
VARIABILNÝ SYMBOL
Rodné číslo dieťaťa bez lomítka
Referencie platiteľa: 
Uveďte meno a priezvisko dieťaťa (triedu)