Zmeny vo výške príspevkov v školách a v školských zariadeniach (aktualizované)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 6 / 2023 zo dňa 28. 02. 2023, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov…

Ako uhrádzať príspevky a v akej výške, nájdete na podstránke:
“Doplnkové informácie / Poplatky v MŠ”

Darujte nám 2% z vašich zaplatených daní

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy, aj tento rok sa obraciame na vás s prosbou o darovanie 2% z dane.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno vzdelávacieho procesu (inovatívne vzdelávacie pomôcky a pod.)
  • skvalitnenie vybavenia našej materskej školy (nové hracie prvky v interiéri aj exteriéri)

Ďakujeme,
Združenie rodičov a priateľov detí Púpava.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

• Ak ste zamestnanec:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z
príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a
sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30.4. pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
(Prípadne tlačivá doručte nám a my ich za Vás pošleme príslušnému daňovému úradu).

• Ak si robíte daňové priznanie (PO, FO):
Údaje organizácie: Združenie rodičov a priateľov detí PÚPAVA
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Exnárová 6, 821 03 Bratislava
IČO: 30795605

Viac info/tlačivá na: www.rozhodni.sk


Poskytovanie dotácie na stravu od 1.5.2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu…

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] a odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovaniav ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania vZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania triednym učiteľkám MŠ Exnárova 6, Bratislava a to najneskôr v termíne do 12.4.2023  V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

 V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravuaž kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Poznámka
[1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti sa prijímajú v termíne od 2.5. – 5.5.2023

Kritériá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole:

Podľa § 59 ods. 2 zákona riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku
(k 31. 8. 2023), deti ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní a deti so špeciálnymi stravovacími potrebami (potvrdené odborným lekárom)

Ostatné deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom (v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

Dohodnuté podmienky prijímania:

  • deti, ktoré k 31.augustu 2023 dovŕšili 3 roky;
  • deti, ktorých súrodenec navštevuje našu MŠ;
  • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti.

Vyberte si spôsob podania žiadosti

1. Elektronická žiadosť

Spustená od 2.5.2023 o 8.00 hod.
Ukončená 5.5.2023 o 17.00hod.

2. Žiadosť odoslaná poštou

Vyplňte žiadosť a odošlite poštou
do termínu 05.05.2023

Poznámka
1./ Ak chcete "Žiadost o prijatie" posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky: Prihláška bude spustená od 2.5.2023 o 8.00 hod a uzatvorená 5.5.2023 o 17.00hod. Elektronickú prihlášku spustíte kliknutím na výber podania (1. Elektronická prihláška)

2./ Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie, vyplnia "Žiadosť o prijatie" v listinnej podobe a odošlú poštou. Vzor žiadosti stiahnete kliknutím na výber podania (2. Žiadosť odoslaná poštou)