Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti sa prijímajú v termíne od 2.5. – 5.5.2023

Kritériá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole:

Podľa § 59 ods. 2 zákona riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku
(k 31. 8. 2023), deti ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní a deti so špeciálnymi stravovacími potrebami (potvrdené odborným lekárom)

Ostatné deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom (v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

Dohodnuté podmienky prijímania:

  • deti, ktoré k 31.augustu 2023 dovŕšili 3 roky;
  • deti, ktorých súrodenec navštevuje našu MŠ;
  • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti.

Vyberte si spôsob podania žiadosti

1. Elektronická žiadosť

Spustená od 2.5.2023 o 8.00 hod.
Ukončená 5.5.2023 o 17.00hod.

2. Žiadosť odoslaná poštou

Vyplňte žiadosť a odošlite poštou
do termínu 05.05.2023

Poznámka
1./ Ak chcete "Žiadost o prijatie" posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky: Prihláška bude spustená od 2.5.2023 o 8.00 hod a uzatvorená 5.5.2023 o 17.00hod. Elektronickú prihlášku spustíte kliknutím na výber podania (1. Elektronická prihláška)

2./ Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie, vyplnia "Žiadosť o prijatie" v listinnej podobe a odošlú poštou. Vzor žiadosti stiahnete kliknutím na výber podania (2. Žiadosť odoslaná poštou)