Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti sa podávajú v termíne od 02.05. – 10.5.2024
Riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku (k 31. 8. 2024), deti ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní a deti so špeciálnymi stravovacími potrebami (potvrdené odborným lekárom). Deti s právom na prijatie, ktoré dovŕšili štyri roky veku (k31.8.2024).

Ostatné deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom (v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

Dohodnuté podmienky prijímania:
  • deti, ktoré k 31.augustu 2024 dovŕšili 3 roky;
  • deti, ktorých súrodenec navštevuje našu MŠ;
  • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti.
Spôsob podania žiadosti
1./ "Žiadost o prijatie" vyplníte a pošlete prostredníctvom elektronickej prihlášky:
Prihláška bude spustená od 1.5.2024 o 8.00 hod. a uzatvorená 10.5.2024 o 16.00hod. Elektronickú prihlášku spustíte kliknutím na výber podania (1. Elektronická prihláška)

2./ "Žiadosť o prijatie" vyplníte v listinnej podobe a odošlete poštou:
Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie, vyplnia "Žiadosť o prijatie" v listinnej podobe a odošlú poštou. Vzor žiadosti stiahnete kliknutím na výber podania (2. Žiadosť odoslaná poštou) Informácie pre vyplnenie prihášky získate telefonicky v čase od 9.00 do 13.00 hod. na číslach:

Výber podania prihlášky

1. Elektronická prihláška

Spustená od 1.5.2024 o 8:00 hod.
Uzatvorená 10.5.2024 o 16:00 hod.

2. Žiadosť odoslaná poštou

Vyplňte žiadosť a odošlite poštou
do termínu 10.05.2024