Moje dieťa má odklad, ako nepremárniť rok?

Rodičia 6 – ročných detí, ktoré nie sú odporučené na nástup do prvého ročníka, prijímajú túto situáciu ťažšie ako je potrebné.
Odklad školskej dochádzky o jeden rok neznamená zlyhanie dieťaťa, rodičov alebo materskej školy. Znamená pre dieťa príležitosť dostatočne dozrieť a pripraviť sa, väčšine detí odklad pomôže.

K čomu má odklad slúžiť?

Ročný odklad slúži k vyrovnaniu prípadných nerovnomerností vo vývoji dieťaťa, k dozretiu jeho zmyslových, mentálnych funkcií či k rozvinutiu problematických oblastí. Jeho zámerom je dopomôcť, aby dieťa bolo v dobe nástupu do základnej školy telesne aj mentálne dostatočne vyspelé. Je to vlastne preventívne opatrenie, ktoré má chrániť deti pred prípadným školským zlyhaním.

Čo urobiť pre dieťa s odloženou dochádzkou?

Ak rodičia dieťaťa, ktorému je odporučený odklad povinnej školskej dochádzky, navštívili centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, je dobré poskytnúť záver špecialistu učiteľke materskej školy dieťaťa. Je vhodné, aby sa s dieťaťom pracovalo podľa individuálneho plánu. Pre dieťa je najvhodnejšie, aby rodičia, materská škola a v prípade potreby aj centrum pedagogicko-psychologického poradenstva navzájom spolupracovali.

Aby sa dieťa nenudilo…

Dieťa by sa nemalo v materskej škole ani v domácom prostredí nudiť. Učiteľky v materskej škole majú veľké množstvo vzdelávacích materiálov a pripravených aktivít, ktoré vedia individuálne pripraviť pre vzdelávacie potreby každého dieťaťa. Dieťa sa často začína zaujímať o písmenká a číslice, chce sa samé podpísať, pýta sa viac na javy okolo seba.

Na podporu prípravy na písanie sa často využívajú rôzne pracovné zošity plné grafomotorických úloh a cvičení. Pri pravidelnom nácviku je dôležité dbať najmä na správny úchop ceruzky, najlepšie trojhrannej.  Ponuka didaktických pomôcok a vzdelávacích detských kníh  na rozvoj dieťaťa v tomto veku sa neustále rozširuje a sú voľne dostupné nielen pre materské školy ale aj domácnosti. Pri odpovediach na zvedavé detské otázky nie je potrebné ho zaťažovať odborným výkladom, ale je vhodné pracovať s detskými encyklopédiami a spoločne hľadať odpovede na jeho otázky. V súčasnosti ponúkajú vydavateľstvá aj tematické balíčky knižných titulov a hier na rozvoj logického myslenia, ktoré sú zamerané práve na rozvoj sústredenosti, logického myslenia, rečového prejavu, jemnej motoriky či všeobecných znalostí.

Rodičia dieťaťa, ktorému bola odložená povinná školská dochádzka, majú možnosť prihlásiť svoje dieťa na niektorý záujmový krúžok podľa osobných preferencií dieťaťa. Dôležité je to najmä z hľadiska socializácie dieťaťa, učenia sa rešpektovať pravidlá a pravidelný režim. Všetko s ohľadom na fakt, aby dieťa nebolo preťažené.


Hry pre deti

Hra je pre dieťa stále najlepším prostriedkom na podporu jeho celkového rozvoja. Hra je nástroj na edukáciu dieťaťa, poskytuje priestor na hlbšie poznávanie dieťaťa a jeho schopností.
Toto poznávanie vyžaduje od dospelej osoby interakciu a sústredenosť. Vedieť sa hrať nie je pre všetkých dospelých vždy jednoduché. Dieťa potrebuje pomoc pri uplatnení svojich možností a pri prekonávaní prekážok v hre a učení sa. V období odkladu je význam hry pre dieťa veľký a preto je dôležité, ak rodič hľadá vhodné prostredie, námety, nástroje a hračky, ktoré dopomôžu k dosiahnutiu vyššieho stupňa zrelosti dieťaťa.

 Čo vidíš na obrázku a dokresli ho…..

Ukážte deťom obrázok a pýtajte sa – ukáž čo je vľavo, čo je vpravo, čo je dole a čo hore. Precvičujete tak jeho orientáciu v priestore. Povedzte, aby dieťa podľa vašich slovných pokynov obrázok dokreslilo (napríklad –  dokresli na strechu domu komín vľavo, napravo nakresli búdu pre psa a pod.). Rozvíjate tak jeho predstavivosť a najmä porozumenie.

Pravá – ľavá…..

Pohybová hra na nácvik pravoľavej orientácie dieťaťa. Vyzvyte dieťa k jednoduchým úlohám – zodvihni ľavú ruku, daj pravú ruku vbok, postav sa na ľavú nohu, chyť svoje pravé rameno ľavou rukou a pod.

Čítanie s porozumením…..

Veľa si v tomto období s dieťaťom čítajte. Vhodné sú najmä krátke zrozumiteľné príbehy, najlepšie s ponaučením na jeho konci. Po prečítaní sa o texte rozprávajte, dávajte dieťaťu kontrolné otázky, napr. o čom bola rozprávka, aké zvieratká v nej boli, čo sa stalo keď…

Čítanie s intermodálnym spojením…..

Pred čítaním príbehu vyberte slová z textu, ktorým priradíte nejaký pohyb, zvuk a podobne (napr. tlieskanie, dupanie, pískanie). Pri čítaní príbehu má dieťa za úlohu znázorniť vybrané slová dohodnutým pohybom.

Hádanky…..

Ak nemáte pamäť na hádanky, vymyslite si vlastné, v ktorých má dieťa podľa popisu odhaliť, o aký predmet, zviera či osobu ide. Napr. „Je to žltej farby, je to v tejto miestnosti, nie je to pod stolom ale je to na stole. Čo je to?“

Matematické hry…..

Rozprávajte sa dieťaťom, ktoré auto stojí na križovatke ako prvé, druhé atď., počítajte spolu predmety, osoby.

Jemná motorika…..

Je veľmi dôležitá na nácvik správneho držania pera či ceruzky. Na precvičovanie jemnej motoriky sú vhodné aktivitu typu navliekania korálok, suchých cestovín, šípok, ďalej rôzne magnetické a korálkové mozaiky. Vhodné sú hry, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a zároveň aj logické myslenie dieťaťa.


Prečo…

Deti sa často pýtajú otázku „Prečo“. Zahrajte sa tak, že túto otázku budete klásť pre zmenu vy, napr.: „Prečo v zime nosíme rukavice? Prečo ľudia chodia do práce? Prečo kvet zvädne keď ho nepolievame?“Stimulačný program

Rodičia spolu s učiteľkou v materskej škole môžu na prevenciu porúch učenia detí predškolského veku využívať aj špeciálny stimulačný program. Je to vlastne súbor hier a cvičení, ktoré sú logicky a tematicky usporiadané tak, aby rozvíjali u dieťaťa jemnú motoriku, reč, sluchové a zrakové vnímanie. Stimulačný program je spracovaný ako komplexný materiál v tlačenej podobe.


Ponúkame príklady hier stimulačného programu:

V kuchyni (rozvoj optickej pamäte)

Ukážeme štyri predmety z kuchyne dieťaťu, napríklad varecha, hrniec, šálka, lyžica a poukladáme ich pred dieťa. Potom ich zaktryjeme obrusom a spýtame sa: „Ktoré predmety sme potrebovali v kuchyni?“ Trváme na tom, aby dieťa vymenovalo predmety v správnom poradí.

Príbeh kačiatka (serialita)

Pripravíme si kartičky s obrázkami o príbehu. Dieťa má za úlohu usporiadať obrázky tak, aby dej nadväzoval postupne podľa prerozprávaného príbehu.Príbeh: Žila raz jedna starostlivá mama kačka, ktorá pravidelne chodila so svojimi kačiatkami k jazeru. Pred odchodom z domu im vždy prikazovala, aby sa nikde cestou nezastavovali a išli pekne v jednom rade za ňou. Posledné kačiatko svoju mamu neposlúchlo. Utekalo za pestrofarebným motýľom ďaleko od jazera. Keď motýľ odletel, kačiatko zistilo, že sa ocitlo úplne samé. Začalo volať na mamu a bolo mu veľmi smutno. Keď si už myslelo, že je všetko márne, zrazu sa v tráve zjavila mama, aj s ostatnými kačiatkami. Bolo že to radosti v kačacej rodine.

Kocky (rozvoj optickej pamäte)

Postavíme dieťaťu vežu zo štyroch kociek. Potom ju zrútime a vyzveme dieťa, nech postaví presne takú istú vežu ako videlo. Tvar veže zakaždým meníme.

Bubliny (priestorová orientácia a vnímanie vlastného tela)

Robíme bubliny bublifukom a dieťa ich chytá podľa našich pokynov. Napr. chyť bubliny pravou rukou, chyť jednu bublinu ľavou rukou, fúkni do bubliny a pod.

Hračky (rozvoj sluchového vnímania)

Dieťa má pred sebou skupinu hračiek a postupne ich pomenúva (napr. bábika, bubon, balón, medvedík, motorka, meč, koník, kocky, korále). Precvičuje si správnu výslevnosť a artikuláciu. Potom mu povieme, nech vyberie len tie hračky, ktoré sa začínajú na písmeno b, potom na m a k. Cieľom hry je naučiť dieťa rozlišovať prvú hlásku v slove.

Splň tri želania (serialita)

Pripravíme si predmety, napríklad detskeé pracovné náradie (kladivo, klince, mäkká podložka, kliešte, pílka, stolička, košík). Dieťa plní úlohy, ktoré vyslovíme naraz. Napr.: “Zober kladivo, štyri klince a podložku.“ Alebo „Všetky klince pozatĺkaj kladivom do podložky, kladivo polož vedľa podložky a sadni si na stoličku.“


Rady a odporúčania pre rodičov

  • Poraďte sa s učiteľkou v materskej škole, prípadne so špeciálnym pedagógom, ktoré aktivity je najlepšie dieťaťu ponúkať, čo najviac u neho rozvíjať a kde má svoje rezervy.
  • Nebojte sa spýtať odborníka, ak si neviete dať rady.
  • Nenúťte dieťa násilím a pod tlakom, ale buďte dôslední.
  • V prípade, že má dieťa s niečím problémy, zachovajte pokoj. Buďte trpezlivý a snažte sa o probléme diskutovať.
  • Chválte každý pokrok a úspech dieťaťa.
  • Dbajte na to, aby si dieťa neosvojilo nesprávne návyky, ktoré sa neskôr môžu ťažšie odstraňovať (nesprávne držanie ceruzky, dieťa si nemusí upratať hračky a pod.)
  • Dieťa nepreťažujte. Nezabúdajte na oddych a vhodnú relaxáciu, dajte dieťaťu priestor aj na voľnú hru.
  • Ak sa dieťaťu niečo nedarí, nezosmiešňujte a neponižujte ho.
  • Každý sme iný, preto prijmite skutočnosť, že vaše dieťa potrebuje na isté veci viac času. Preukazujte mu svoju lásku a pochopenie každý deň.

Kedy odklad nie je riešením…

Odklad školskej dochádzky nie je riešenie pre deti, ktoré sú v starostlivosti špecialistov a ktorým je odporučená dochádzka do špeciálneho pedagogického zariadenia. Taktiež nie je východiskom pre deti, ktorým je navrhnutá integrácia.


Zdroje:
Jana Kropáčková, Budeme mít prvňáčka: pro rodiče dětí od 5 let, vydalo Portál,s.r.o. Praha 2008, Kolektív autorov, Metodika predprimárneho vzdelávania, Štátny pedagogický ústav, Bratislava 2011, Viera Hajdúková a kol., Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy, Bratislava 2009, Rastislava Brťková, Dagmar Bahurinská, Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku, Pro Solutions 2012