Prerušenie prevádzky

23.12. 2022 až 5.01. 2023

Mestská časť Bratislava-Ružinov v súlade s ustanovením § 150.a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v nasledovných dňoch mesiaca december 2022 a január 2023:  23. december 2022 až 5. január 2023

Originálny dokument