Zoznam prijatých detí v škol.roku 2022/2023.

Z O Z N A M   D E T Í  prijatých  k 1. 9. 2022

V znení § 6 ods. 6 VZN č. 2/ 2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov zverejňujem zoznam novoprijatých detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023:

zoznam v PDF

OD 23.DECEMBRA 2022 - DO 5.JANUÁRA 2023
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
OD 23.DECEMBRA 2022 DO 5.JANUÁRA 2023