Výtvarný krúžok

Rozvíja elementárne výtvarné schopnosti detí a kladný vzťah k výtvarnému umeniu. Deti si postupne osvojujú rôzne výtvarné techniky pracovné a hygienické návyky pri práci s farbami a iným výtvarným materiálom. Zdokonaľujú si správne držanie farbičiek, štetca, uhlíka, kriedy. Deti sú aktívne a veľmi rady pracujú s novými výtvarnými materiálmi.