Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

Určenie výšky príspevku nákladov na dieťa

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 25/2020, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách školských zariadeniach v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len nariadenie).

Opatrenie MPSVaR SR č. 174/2020 stanovilo výšku životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa súčinnosťou od 1. júla 2020. V nadväznosti na uvedené je potrebné pristúpiť ku zmene stanovenia výšky príspevkov pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole:
vo výške 25 % životného minima na jedno nezaopatrené dieťa predstavuje po zaokrúhlení čiastku 24,10 eur na kalendárny mesiac.

Priložený dokument