Vianočný príspevok pre rodiny v núdzi

Aj tento rok mestská časť Ružinov podporí ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi vianočným príspevkom, a to na základe ich písomnej žiadosti.

V zmysle platného VZN č. 13/2016 osobou oprávnenou na poskytnutie vianočného príspevku sú rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom na území mestskej časti Ružinov posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia alebo v náhlej núdzi podľa § 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Spolu   so  žiadosťou  o  priznanie vianočného príspevku  je oprávnená  osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia vianočného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi.

Záujemcovia si môžu podať žiadosť najneskôr do 15. 11. 2021 priamo na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21. Žiadosť  na  tento príspevok je zverejnená na webovej stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si ju môžu rodičia vyzdvihnúť  priamo na prvom kontakte miestneho úradu.

Bližšie informácie:
Osobne na referáte sociálnych služieb, alebo na telefónnych číslach