Združenie Púpava

Občianske združenie s názvom PÚPAVA pôsobí od 21. júna 2004
pri Materskej Škole Exnárova 6, Bratislava, Ružinov.

Združenie vzniklo ako dobrovoľné záujmové zoskupenie rodičov a priateľov detí a pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej a bezodplatnej činnosti svojich členov. Vytvára podmienky pre realizáciu výchovno - vzdelávacieho programu detí v predškolskom veku.


Ciele združenia
 • zabezpečiť otvorenosť všetkým generáciám pri podpore výchovného a vzdelávacieho procesu detí predškolského veku
 • podporovať všestranný harmonický rozvoj detskej osobnosti predškolského veku
 • vytvoriť z predškolského zariadenia miesto, kde získajú deti prostredníctvom vzdelávacieho procesu kvalitatívnu a kvantitatívnu prípravu pre svoj ďalší osobný rast
 • finančnými prostriedkami podporovať realizáciu metodického plánu činností vzdelávacieho procesu detí, ako aj zabezpečovať kultúrne, vzdelávacie podujatia a pomôcky pre prácu pedagogických pracovníkov
 • organizovať, zabezpečovať predajné trhy predmetov a prác, ktoré sú výsledkom tvorivosti detí
 • zabezpečiť čiastočné krytie výdavkov a celkovú podporu činnosti pracoviska
Majetok združenia je tvorený :
 • z členských príspevkov, z vlastnej činnosti
 • z darov od právnických a fyzických osôb
 • z účelových fondov
 • z príspevkov z verejného sektora
 • z výnosov predajných trhov organizovaných združením
 • z výnosov z do bročinných akcií, zo zbierok a podobne

Zloženie výboru ZRPD:
 • Predseda - JUDr. Erika Szórádová
 • Podpredseda - Ing. Hana Bukovianska PhD.
 • Hospodár – Ing. Katarína Martinčeková
 • Členovia : Zuzana Hlinková PhDr., Mgr. Katarína Vyrvová, Zuzana Šimúnová,
  Andrej Halan