Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie 2022/2023

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Exnárova 6, 821 03 Bratislava

Riaditeľka Materskej školy  Exnárova 6, informuje v zmysle § 59 ods. 3 NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy od školského roka 2022/2023

budú prijímane v dňoch od 2.mája 2022 – do 6.mája 2022

Spôsob:

 • bez osobnej prítomnosti dieťaťa, len zákonný zástupca
 • žiadosti o prijatie posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky
 • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie:
 • možnosť kontaktovať materskú školu telefonicky (+421 903 409 586) a tá poskytne potrebné informácie alebo možnosť osobne prevziať žiadosť o prijatie a podať ju v stanovených dňoch /priniesť k nahliadnutiu občiansky preukaz zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa/
  2. mája 2022 – 6. mája 2022 v čase od 8.00 – 16.00 hod v MŠ, Exnárova 6, Bratislava
 • zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na našom webovom sídle ms-exnarova.sk v termíne
od 2. mája 2022. 7:00 hod. do 6.mája 2022 17:00 hod.
 • podpisovanie žiadostí, overenie pravdivosti poskytnutých údajov, /prinesie zákonný zástupca najneskôr pred nástupom do MŠ/; pokiaľ to situácia umožní, zákonní zástupcovia budú vyzvaní k overeniu údajov do času vydania rozhodnutia, t. j. 30. júna 2022 s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-pandemických opatrení (v upravenom priestore MŠ, dezinfekcia rúk, respirátor)
 • potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast prinesie zákonný zástupca na vyzvanie riaditeľky MŠ
Elektronická prihláška – kliknite tu


Žiadosť musí obsahovať:
meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30. júna 2022.


Prijímanie detí
na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej povinnou prílohou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak zákonní zástupcovia žiadajú o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti predložia vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinnej školskej dochádzky vydá riaditeľka materskej školy v prípade, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a na základe písomného súhlasu zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Do materskej školy sa prijímajú deti v nadväznosti na možnú kapacitu materskej školy od nasledujúceho školského roka alebo priebežne. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove a webe materskej školy a inom verejne dostupnom mieste. Podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní.


Podmienky prijímania detí
na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

V zmysle platnej legislatívy bude na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímané:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku k 31. 8. 2022
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu
 • deti so špeciálnymi stravovacími potrebami (potvrdené odborným lekárom)

V prípade, že počet žiadostí o prijatie do materskej školy bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy, bude prijaté dieťa:

 • od 3 – 6 rokov veku od najstaršieho po naplnenie kapacity materskej školy
 • spĺňajúce základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti

  PRÍLOHY

Všeobecné záväzné nariadenie MČ Ružinov

Vzor žiadosti na predprimárne vzdelávanie

OD 23.DECEMBRA 2022 - DO 5.JANUÁRA 2023
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
OD 23.DECEMBRA 2022 DO 5.JANUÁRA 2023