Žiadosti o prijatie detí do MŠ

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 v termíne od 03.05. 2021 - 07.05.2021

   Možnosti podania prihlášky:   

1. Žiadosti o prijatie posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky
Prihláška bude spustená od 3.5.2021 o 7.00 hod a uzatvorená 7.5.2021 o 24.00hod. Potvrdenie od pediatra pri elektronickom prihlasovaní netreba.

Zákonný zástupca prinesie potvrdenie od pediatra, až keď obdrží Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.

2. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie, vyplnia Žiadosť v listinnej podobe a odošlú poštou. Vzor žiadosti je k dispozícii na našej webovej stránke (táto podstránka časť tlačivá)

   Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávaniev MŠ:   

Podľa § 59 ods. 2 zákona riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku (k 1. 9. 2021), deti ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní a deti so špeciálnymi stravovacími potrebami ( potvrdené odborným lekárom).
Ostatné deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom (v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

   Dohodnuté podmienky prijímania:   

  • deti, ktoré k 1.septembru 2021 dovŕšili 3 roky
  • deti, ktorých súrodenec navštevuje našu MŠ
  • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti

Doplňujúce informácie

Predprimárne vzdelávanie 
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)