Plné otvorenie materskej školy

15.6.2020 otvárame MŠ pre všetky deti v čase od 6.30 – 16.30 hod.

Ranný filter prebieha v čase od 6.30 - 8.00 hod. Materská škola sa zatvára o 16.30hod.
Dieťa si môžete prevziať v čase do 16.20 hod.

Rodičia do MŠ nevstupujú, svoje dieťa odovzdajú (preberajú od prevádzkových zamestnancov vo vchode MŠ). Prosíme nenosiť do MŠ hračky ani dopravné prostriedky z organizačných dôvodov.

Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha- vyhlásenie).

Za porozumenie ďakujem
Jana Matejová, riad. MŠ