Platby za MŠ

Informácie ohľadom platieb za MŠ

  1. Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby za mesiace apríl – do začatia predprimárneho vzdelávania neuhrádza. V prípade začatia vzdelávania (napr v júni) bude prepočítaná platba z marca a podľa počtu na vzdelávacích dní bude/nebude zákonný zástupca uhrádzať pomerný doplatok.
  2. V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020
  3. Platby za ŠJ sa do začatia vzdelávania neuhrádzajú.

V prípade potreby ma prosím kontaktujte osobne v materskej škole:
PONDELOK a STREDA 8:30 hod. – 12:30 hod.

s pozdravom Jana Matejová
riaditeľka MŠ