MŠ Poplatky

Príspevky a platby v materskej škole 

Príspevky je nutné uhrádzať tak, aby vždy najneskôr k 5.dňu v mesiaci boli pripísané na číslo účtu. V prípade, že poplatky v danom mesiaci nebudú uhradené, bude až do uhradenia dieťaťu pozastavená dochádzka do MŠ. Ako doplňujúci údaj nezabudnite uviesť meno a priezvisko dieťaťa (trieda).

Príspevok za pobyt deťaťa v MŠ (školné) 24,50 EUR

Číslo účtu:

SK 14 0200 0000 0035 5693 2659

Príspevok OZ ZRPD PÚPAVA 60 EUR

Číslo účtu:

SK 93 0200 0000 0000 3953 9062

Stravné (1,54 stravné + réžia 13 EUR za mesiac)

Číslo účtu:

SK 74 0200 0000 0035 5700 9858