Krúžok anglického jazyka

V dnešnom modernom a pretechnizovanom svete je nevyhnutné neustále zvyšovať gramotnosť detí aj v jazykovej oblasti, preto by sme Vás radi poinformovali o fungovaní krúžku anglického jazyka na našej materskej škole.

Stretávame sa dvakrát týždenne vo vlastných priestoroch MŠ, kde hravou formou získavame základné poznatky z rôznych oblastí života, čím nadväzujeme na štátny výchovno – vzdelávací program pre materské školy.

Deti pracujú pod vedením  lektorky Aleny Mrázovej, ktorá pre nich napísala knihu s titulom
„Angličtina pre deti predškolského veku.“

Deti prácou s touto prekrásne ilustrovanou knihou  hravou formou získavajú základné vedomosti z rôznych tém, rozširujú si slovnú zásobu ako aj základné jednoduché frázy či vetné spojenia, naučia sa množstvo hier, piesní a básní, pričom využívame množstvo obrázkov, hračiek či didaktických pomôcok.

Učivo si neskôr upevňujeme na interaktívnej tabuli formou online hier „ Little Lane „alebo „Wordbird,“ kde veľmi zábavnou formou deti nasávajú nové vedomosti a zručnosti , čím ich motivujeme ku kvalitnejším výsledkom v jazykových zručnostiach, a tým ich dostatočne pripravili na vstup do základnej školy, čo sa nám aj kvalitne darí.


Autor: Alena Mrázová