Poskytovanie dotácií na stravu v šk.roku 2021/2022

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých nájdete informáciu tu:

Nárok majú:

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi, alebo tí, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima a chcú, aby sa ich dieťa stravovalo v ŠJ z dotácie. Tí odovzdajú úradné potvrdenia o vyššie uvedených skutočnostiach, ktoré dostanú z ÚPSVaR .

Nárok na dotáciu na stravovanie majú aj deti rodičov, z ktorých si ani jeden neuplatnil na dieťa nárok na daňový bonus na vyživované dieťa / deti od dovŕšenia 6 rokov veku a nedovŕšenia 15 rokov veku/ žijúce s ním v domácnosti podľa osobitných predpisov.

Rodič sa preukazuje čestným vyhlásením (tlačivo v prílohe).

Príspevok na stravovanie | Ružinov (ruzinov.sk)
Ak jeden zo zákonných zástupcov žiaka si uplatňuje daňový bonus, nie je potrebné predkladať žiadne potvrdenia – doklady na MÚ Bratislava Ružinov.