Depistáž školskej spôsobilosti 13.01.2022

Vážení rodičia budúcich predškolákov,

plánujeme realizovať v materských školách depistáž školskej spôsobilosti v súčinnosti s epidemiologickými opatreniami COVID-19. Žiaľ vzhľadom k situácií nie je možné z našej strany realizovať celoplošné vyšetrenie, preto odporúčame prihlasovať deti, ktoré vykazujú významné ťažkosti vo vývine v súvislosti s budúcim nástupom do školy.

Cieľom depistáže je identifikovať predškolákov s rizikovým vývinom pre školskú spôsobilosť (deti, ktoré aktuálne zaostávajú vo vývinových oblastiach, ktoré sú dôležité pre osvojovanie si základných školských zručností – čítanie, písanie a počítanie).

Na základe výsledkov tohto vyšetrenia je rodičom a učiteľom MŠ odporúčané rozvíjanie tých oblastí, v ktorých dieťa nedosahuje požadovaný stupeň vývinu, na základe čoho sa snažíme aj takýmto spôsobom predchádzať ťažkostiam pri zvládaní požiadaviek a nárokov po nástupe do školy.

V prípade, že výsledky depistáže poukazujú na významnú „nezrelosť“ dieťaťa vo viacerých oblastiach alebo v niektorej výrazne zaostávajú, odporúčame komplexnú diagnostiku školskej pripravenosti, ktorá býva realizovaná v jarných mesiacoch nasledujúceho kalendárneho roka a neskôr budete o tejto možnosti z našej strany informovaní (testy školskej spôsobilosti samozrejme môžu neskôr absolvovať i deti, ktoré neboli na depistážnom vyšetrení).

Depistážne vyšetrenie je dobrovoľné, bezplatné a bude skupinovo aj individuálne realizované v MŠ. Toto vyšetrenie je možné zrealizovať len s kompletne vyplneným a podpísaným informovaným súhlasom rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa (priložené tlačivo – Informovaný súhlas), ktorý v prípade záujmu vopred odovzdáte vyplnený pani učiteľke.

Výsledky depistáže a odporúčania budú doručené rodičovi do MŠ vo forme písomnej správy, v prípade potreby telefonicky odkonzultované z našej strany. Rodičia, ktorí budú mať k výsledkom prípadné otázky, nás rovnako môžu individuálne telefonicky/emailom kontaktovať.

Dátum depistážneho vyšetrenia v materskej škole: 13.01. 2022  začiatok 8:00hod.

Tešíme sa na našu spoluprácu,
PhDr. Vanda Šaríková, psychológ CPPPaP Ba

V prípade otázok nás môžete kontaktovať: tel. 02/43 63 25 88, sarikova@cpppapba2.sk